ÚVOD
PROFIL FIRMY
SLUŽBY
REFERENCIE
KONTAKT
Hľadáme izolatéra (aj celé partie) na izoláciu plochých striech a spodných stavieb PVC fóliami a asfaltovými pásmi. Požadujeme minimálnu prax v odbore tri roky.

Hľadáme fasádnika-murára (aj celé partie).
Požadujeme minimálnu prax v odbore tri roky.


::: PRÁVE REALIZUJEME :::

»» Prehľad ukončených realizácií
   Ak potrebujete odbornú pomoc pri realizácii novostavieb, pri riešení Vašich problémov so zatekaním striech, terás, spodných stavieb so stužením nosných konštrukcií, utesnenia výronou vody spodných stavieb, sanácií, zavlhnutého muriva, opravy a reprofilácie fasád a nosných obvodových konštrukcií - ste na tej správnej ceste k nám...

Politika kvality a ochrany životného prostredia

„Najvyššia možná kvalita pre zákazníka je pre nás dennou samozrejmosťou a spokojnosť zákazníka je naším prvoradým cieľom“

Kvalitnou realizáciou systémov technológii SIKA /hydroizolácie, stužovanie konštrukcií, reprofilácie a utesňovanie konštrukcií/, montovaných fasád a sprostredkovania produktov firmy SIKA, kvalitným poradenstvom a spracovávaním projektov v tejto oblasti spĺňať požiadavky zákazníkov a získavať ich dôveru, hlavne v regióne Šale a Nitrianskeho kraja. Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitnú realizáciu požiadaviek zákazníkov. Neustálym vzdelávaním a výchovou pracovníkov zvyšovať ich kvalifikáciu a povedomie o kvalite, pretože našu firmu prezentuje každý pracovník prostredníctvom svojej práce, svojho správania a vystupovania.

PQM logo Vytvárať partnerské vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere kvalitným splnením požiadaviek. Reklamáciám radšej predchádzať ako ich riešiť.

Vytvárať podmienky pre správny chod systému manažérstva kvality a environmentálneho manažérskeho systému, ktoré sú vybudované podľa medzinárodných noriem ISO 9001 a ISO 14 001 a pre ich trvalé zlepšovanie.

Identifikovať chyby a pri ich výskyte neodkladne prijímať príslušné nápravné a preventívne činnosti. Každý návrh vedúci k zlepšeniu je dôležitý.

Identifikovať úroveň a druh nevyhnutného ďalšieho zlepšenia v celej spoločnosti na čele s vrcholovým manažmentom, aby spoločnosť bola ešte úspešnejšia.

Zverejniť politiku kvality a ochrany životného prostredia a zabezpečiť jej pochopenie pracovníkmi.

Periodicky preskúmavať stanovenú politiku kvality a ochrany životného prostredia s ohľadom na jej trvalú vhodnosť.

Zaväzujeme sa plniť aplikované požiadavky noriem STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016 integrovaného systému manažérstva spoločnosti.

Zaväzujeme sa identifikovať riziká procesov, hodnotiť ich dopad na prevádzku spoločnosti a prijímať proporcionálne nápravné opatrenia na ich odstránenie alebo zníženie na prijateľnú mieru pre spoločnosť.

Riadenie ochrany životného prostredia pri svojej činnosti zaraďujeme medzi priority našej spoločnosti.

Vplyv našich činností na životné prostredie chceme trvale zmierňovať. Zvýšenú pozornosť venujeme bezpečnému zhromažďovaniu a zneškodňovaniu odpadov vznikajúcich pri našej pracovnej činnosti s osobitným zreteľom na nebezpečné odpady.

Budeme sledovať realizáciu ochrany životného prostredia, aby činnosť našej spoločnosti bola v súlade s právnymi požiadavkami a požiadavkami, ktoré nám v súvislosti s ochranou životného prostredia ukladajú iné príslušné inštitúcie.

Chceme vychádzať v ústrety oprávneným požiadavkám miestneho spoločenstva, ktoré sa týkajú našej činnosti a životného prostredia.

Sme si vedomí, že úspešné splnenie našich zámerov závisí od plného angažovania každého zamestnanca.

Politika BOZP

Vedenie Ševčík s.r.o. si je vedomé zodpovednosti za plnenie úloh v oblasti BOZP. Bezpečnosť práce bezprostredne súvisí a ovplyvňuje efektívnosť a prosperitu firmy,  preto starostlivosť o túto oblasť považuje za neoddeliteľnú súčasť svojej riadiacej práce.
Cieľom tohto úsilia je minimalizácia ale najmä prevencia   vzniku nebezpečenstva ohrozenia života a  pracovných úrazov.

Pre splnenie zámerov BOZP vedenie spoločnosti kladie dôraz na:
 • dodržiavanie relevantných právnych predpisov v oblasti BOZP,
 • dodržiavanie a aktualizovanie interných smerníc a opatrení na elimináciu nebezpečenstiev ohrozenia života a vzniku pracovných úrazov,
 • prevenciu poškodenia zdravia zamestnancov,
 • pravidelnú odbornú prípravu, školenia zamestnancov a rozvíjanie ich povedomia o zásadách BOZP aby ich viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia a  používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci,
 • vytváranie podmienok pre bezpečnú a zdravotne nezávadnú prácu
 • plánovanie a poskytovanie primeraných materiálnych a finančných zdrojov na zaistenie BOZP zamestnancov a realizáciu cieľov BOZP,
 • permanentné ovplyvňovanie vedomia zamestnancov (školenia, nácviky, inštruktáže, overovanie vedomostí a pod.),
 • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov pracujúcich v priestoroch a pracoviskách spoločnosti,
 • hodnotenie stavu BOZP, analýzy rizík, nebezpečenstiev a prijímanie potrebných opatrení,
 • vykonávanie zdravotného dohľadu v pravidelných intervaloch, s ohľadom na charakter práce,
 • trvalé zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zaväzujeme sa plniť aplikované požiadavky normy STN OHSAS 18001:2009.Copyright © 2oo4 - 2o18 Strechy Ševčík s.r.o. | Webdesign by ADYLINE | Všetky práva vyhradené.