ÚVOD
PROFIL FIRMY
SLUŽBY
REFERENCIE
KONTAKT
Hľadáme izolatéra (aj celé partie) na izoláciu plochých striech a spodných stavieb PVC fóliami a asfaltovými pásmi. Požadujeme minimálnu prax v odbore tri roky.

Hľadáme fasádnika-murára (aj celé partie).
Požadujeme minimálnu prax v odbore tri roky.


::: PRÁVE REALIZUJEME :::

»» Prehľad ukončených realizácií
   Ak potrebujete odbornú pomoc pri realizácii novostavieb, pri riešení Vašich problémov so zatekaním striech, terás, spodných stavieb so stužením nosných konštrukcií, utesnenia výronou vody spodných stavieb, sanácií, zavlhnutého muriva, opravy a reprofilácie fasád a nosných obvodových konštrukcií - ste na tej správnej ceste k nám...

Politika kvality, ochrany životného prostredia a BOZP

PQM logo Pri definovaní stratégie rozvoja vychádza vedenie spoločnosti z dodržiavania požiadaviek zavedeného integrovaného manažérskeho systému v súlade s medzinárodne platnými normami ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a z uplatňovania nasledovných zásad:
 • Dodržiavať zodpovedné a etické správanie voči našim zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom a všetkým zainteresovaným stranám.
 • Spĺňať požiadavky zákazníkov a získavať ich dôveru kvalitnou realizáciou systémov technológií SIKA, kvalitným poradenstvom a spracovávaním projektov v tejto oblasti, identifikáciou potrieb a analýzou požiadaviek zákazníka.
 • Zabezpečovať prevenciu znečisťovania životného prostredia a predchádzať úrazom a poškodeniu zdravia minimalizáciu všetkých možných rizík pri výkone svojich činností a činností subdodávateľov podieľajúcich sa na konečnom produkte.
 • Pri analýze rozvojových zámerov podporovať výber tých, ktoré najlepšie vytvárajú rovnováhu medzi kvalitatívnymi, environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými aspektmi.
 • Práce vykonávať len odborne spôsobilými zamestnancami a subdodávateľmi s dôrazom na kompetentnosť, kvalifikovanosť, odborná úroveň a profesionalitu.
 • Dodržiavať relevantné právne a iných prijaté požiadavky, minimalizovať dopady činností na životné prostredie, dosahovať čo najlepšie výsledky pri vytváraní bezpečných a zdravých pracovných podmienok a predchádzať úrazom a poškodeniu zdravia.
 • V súčinnosti so zamestnancami znižovať nebezpečenstvá a riziká, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť.
 • Uplatňovať princíp trvalého zlepšovania v rámci manažérskych systémov a k tomu plánovať a poskytovať primerané materiálne a finančné zdroje .
 • Angažovanosť všetkých zamestnancov na plnení cieľov spoločnosti a zdôrazňovať ich osobnú zodpovednosť pri napĺňaní tejto politiky.
 • Vychádzať v ústrety oprávneným požiadavkám miestneho spoločenstva, ktoré sa týkajú pracovných činností, životného prostredia a BOZP.
 • Vykonávať zdravotný dohľad v pravidelných intervaloch, s ohľadom na charakter práce.
 • Rozvíjať povedomie zamestnancov o zásadách kvality, OŽP a BOZP ich pravidelnou odbornou prípravou, školeniami a kontrolou používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
1.7.2019
Vladislav Ševčík (konateľ spoločnosti)Copyright © 2oo4 - 2o20 Strechy Ševčík s.r.o. | Webdesign by ADYLINE | Všetky práva vyhradené.